Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2015

0878 5c22
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa
Reposted frombiru biru
6944 aaff 500
Reposted fromequineribbon equineribbon
Reposted fromthomerth thomerth
4561 b11a
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— bułhakow
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
1469 4312
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo

Nigdy nie pokazuj ludziom, że cokolwiek Cie dotknęło.

Reposted fromgdybam gdybam
Pani go kocha! Gdyby go pani nie kochała, nie uciekałaby pani przed nim! Gdyby to był tylko przyjaciel z dzieciństwa, uścisnęłaby pani mu rękę tak jak wszystkim innym... Gdyby go pani nie kochała, nie wyrzuciłaby go pani za drzwi!
— Gaston Leroux: "Upiór Opery"
Reposted frompensieve pensieve
7625 0ab1 500
"najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
JA CHCIAŁAM ŻEBY MNIE KTOŚ PRZYTULIŁ PO PROSTU
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
1517 f140 500
I. Karpowicz
Reposted fromwrazliwa wrazliwa
Nigdzie nie jesteśmy bardziej samotni, niż leżąc we własnym łóżku, z naszymi tajemnicami i wewnętrznym głosem, którym żegnamy lub przeklinamy mijający dzień.
— Jonathan Carroll
Reposted fromarabella1808 arabella1808
0450 a478 500
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart
4538 520d 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
7356 494e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
Reposted fromkocikapuc kocikapuc
1102 9cdc 500

oh-my-kudrow:

WHO DID THIS

Reposted fromimtheprettyone imtheprettyone
8489 3c69 500
Reposted frombirke birke
Reposted fromEineFragevonStil EineFragevonStil
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl